Dôležité adresy

 • Hl. m. SR Bratislava, primátor, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
 • Obvodný úrad životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, ochrana ovzdušia, vodohospodársky orgán), Karloveská ul. 2. 5, 842 33 Bratislava 42
 • Krajský pozemkový úrad, Krížna ul. č. 52, 831 04 Bratislava 3
 • Obvodný pozemkový úrad, Krížna ul. č. 52, 831 04 Bratislava 3
 • Krajský lesný úrad, Pekná cesta č. 16, 831 54 Bratislava 34
 • Okresný lesný úrad, Pekná cesta č. 16, 831 54 Bratislava 34
 • Obvodný úrad (hľadisko civilnej ochrany), Staromestská ul. č. 6, 811 03 Bratislava 1
 • Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29
 • Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova cesta č. 36,
 • 817 15 Bratislava 1
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6, 811 03 Bratislava 1
 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6, 811 03 Bratislava 1
 • Technická inšpekcia, pracovisko Bratislava, Holekova ul. č. 3,
 • 811 04 Bratislava 1
 • Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou č. 1, 831 03 Bratislava 3
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť š. p. Bratislava, Prešovská ul. č. 48, 826 Bratislava 29
 • Západoslovenká energetika a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel a. s., Votrubova ul. č. 1, 825 17 Bratislava 2
 • Slovenská správa ciest, Miletičova ul. č. 19, 826 19 Bratislava 2
 • SIRIUS Slovakia a. s., Jantárová ul. č. 25, 851 10 Bratislava
 • Slovenské telekomunikácie a.s. (diaľkové káble), Sliačska ul. č. 17, 832 11 Bratislava 1
 • SITEL spol. s r. o., Kopčianska cesta č. 16, 851 01 Bratislava 5
 • Slovak telecom a. s., Námestie slobody č. 6, 817 62 Bratislava 1
 • UPC Slovensko s.r. o., Lamačská cesta č. 3, P. O. BOX 69,
 • 837 69 Bratislava 37
 • C-term s. r. o., Lenardova ul. č. 6, 852 39 Bratislava 5
 • SIEMENS s. r. o., Stromova ul. č. 9, 837 96 Bratislava 3
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19,
 • 851 01 Bratislava 5
 • Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1
 • Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava 1
 • Štátny dráhový úrad, Klemensova ul. č. 8, 812 12 Bratislava 1
 • Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava 1
 • Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova ul. č. 8, 832 47 Bratislava 3
 • Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1
 • Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova ul. č. 19, 820 05 Bratislava 2

share