Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

11.1.2021

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mestskej časti v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Tlačivo 1: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
https://www.vajnory.sk/sites/default/files/files/tlacivo_1_oznamenie_funkcii_zamestnani_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_verejneho_funkcionara.pdf

Tlačivo 2: Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)
https://www.vajnory.sk/sites/default/files/files/tlacivo_2_oznamenie_verejneho_funkcionara_po_skonceni_vykonu_verejnej_funkcie_po_uplynuti_1_roka.pdf

Oznámenia za rok 2019

Oznámenia za rok 2020

Oznámenia za rok 2021

Oznámenia za rok 2022

share