Návrh rozpočtu MČ 2024-2026

5.12.2023

V zmysle § 16 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Mestská časť  Bratislava  -  Vajnory

zverejňuje návrh Rozpočtu Mestskej  časti Bratislava - Vajnory  na rok  2024  a prognózy na roky 2025  a 2026, o ktorom bude miestne zastupiteľstvo rokovať 19. decembra 2023. 

zdieľať