Oznámenie - výrub na hrádzach Šúrskeho kanála

17.1.2023

SVP, š.p.  Povodie Dunaja, odštepný závod, prevádzkové stredisko Šamorín  odo dňa 17.01.2023 vykonáva práce – výrub krovitého porastu z telesa ochranných hrádzí Šúrskeho kanála a to v úseku okolo „cyklomosta“ vyď. situácia nižšie. K dočasnej uzávere cyklocesty Jurava v k.ú. Svätý Jur dôjde v dňoch 17. – 19.01.2023 a to z bezpečnostných dôvodov. Výrub sa bude uskutočňovať do konca februára 2023 na základe Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlase na výrub drevín zo dňa 21.11.2022. Za komplikácie sa občanom vopred ospravedlňujú a ďakujú za pochopenie. Hrádze však musia vyčistiť pre zachovanie ich bezpečnosti. O ďalších termínoch uzávery budú priebežne informovať. Uzávera bude vždy len počas výkonu prác, teda v čase cca  8:00 – 14:00 hod. Na začiatok a koniec dotknutého úseku cyklocesty bude umiestnená dočasnú infotabula o zákaze vstupu.

SVP, š.p.  Povodie Dunaja, odštepný závod, prevádzkové stredisko Šamorín  doplnil informáciu: „ K obmedzeniam na ochranných hrádzach Šúrskeho kanála bude dochádzať až do konca februára. Práce na odstraňovaní porastu budú naši zamestnanci vykonávať väčšinou v utorok, stredu a vo štvrtok. „Oznamovacie“ tabule majú stále umiestnené. Za pochopenie ďakujeme a za obmedzenie sa ospravedlňujeme.

 

zdieľať