Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby

13.3.2023

Vec:                       územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby

Stavba:                 „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, časť B: R8013, Vajnory - úprava vedení VN139 a VN1015 - líniová stavba.“

Stavebník:          Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava

zdieľať