Miestne zastupiteľstvo - 10. december 2014

calendar_month
10.12.2014 17:00
10.12.2014
calendar_month 10.12.2014 17:00

Program ustanovujúceho zastupiteľstva:

I. ČASŤ 

 1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory a prevzatie insígnií
 4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva
 5. Vystúpenie a prejav novozvoleného starostu 

II. ČASŤ 

 1. Poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
 2. Návrh na zriadenie miestnej rady a určenie počtu jej členov
 3. Voľba členov miestnej rady
 4. Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií  a voľba jej členov
 5. Návrh na zriadenie komisie na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Vajnory a voľba jej členov
 6. Návrh na zriadenie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve
 7. Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve
 8. Voľba členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve z radov poslancov
 9. Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej za mestskú časť Bratislava-Vajnory ako zriaďovateľa
 10. Návrh na schválenie - určenie miesta a doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory a sobášiacich - poslancov oprávnených vykonávať obrady uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2014 – 2018
 11. Návrh na určenie platu starostu
 12. Návrh na určenie termínu 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

Ing. Ján Mrva

starosta        

zdieľať