Miestne zastupiteľstvo - 10. jún 2015

calendar_month
10.06.2015 17:00
21.8.2015
calendar_month 10.06.2015 17:00

Program 5. zasadnutia:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o príprave podujatia Vajnorské dožinky 2015
 3. Informácia o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 31. 3. 2015
 4. Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31. 3. 2015
 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy  v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Oheru - NFB za účelom uskladnenia vodných bicyklov na Vajnorských jazerách
 6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy  v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa  p. Svitlanu Matúšovú - FIALKA za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením  na Vajnorských jazerách
 7. Návrh na nájom časti pozemku - parc. č. 673/2 v k.ú. Vajnory - zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Kamila Zemana za účelom prevádzkovania letnej terasy pri prevádzke cukrárne a kaviarne
 8. Informácia o vývoji pohľadávok a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2014
 9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2014
 10. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti spol. s r.o. za rok 2014 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
 11. Návrh na schválenie Rámcového plánu činnosti Miestneho zastupiteľstva II. polrok 2015
  11a. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť spol. s r.o.  a opravu uznesenia č. 45/2015 zo dňa 19.02.2015
  11b. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2015
 12. Rôzne 
 • Informácia o ideovom zámere využitia pozemkov p.č. 763 a p.č. 764 v k.ú. Vajnory (Pastiereň) a návrh ďalšieho postupu mestskej časti

Ing. Ján Mrva

starosta      

zdieľať