Miestne zastupiteľstvo - 12. novembra 2020

calendar_month
12.11.2020 17:00
6.11.2020
calendar_month 12.11.2020 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XVI. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 12. novembra 2020 o 17.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2.

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 58 a článku 91 – dočasné parkovanie motorových vozidiel
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 4. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
 5. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta
 6. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 7. Návrh na zmenu ceny prenájmu časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus s.r.o.
 8. Návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy lokálnych bodových nedostatkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch vo Vajnoroch
 9. Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020
 10. Interpelácie poslancov
 11. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

 • Vstup na zasadnutie bude umožnený iba osobám, ktoré sa preukážu certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR o negatívnom výsledku antigénového testu na COVID-19 vykonaným od 29.októbra 2020 do 1.novembra 2020 alebo výsledkom RT-PCR testu od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020
 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré bude po použití vydezinfikované.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

zdieľať