Miestne zastupiteľstvo - 13. februára 2020

calendar_month
13.02.2020 17:00
3.2.2020
calendar_month 13.02.2020 17:00

POZVÁNKA na XI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 
13. februára 2020 (štvrtok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:​​

  1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
  3. Návrh na delegovanie členov rady školy pri ZŠ Kataríny Brúderovej za mestskú časť Bratislava-Vajnory
  4. Návrh na delegovanie členov rady školy pri Materskej škole, Koniarkova za mestskú časť Bratislava-Vajnory
  5. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019
  6. Návrh  I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením 1/2020
  7. Návrh na schválenie predloženia  žiadosti o nenávratný finančný príspevok  za účelom realizácie projektu "Výstavba zberného dvora v Bratislave – mestskej časti  Vajnory"
  8. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory
  9. Interpelácie
  10. Rôzne

Ing. Michal Vlček, starosta      

zdieľať