Miestne zastupiteľstvo - 16. apríla 2020

calendar_month
16.04.2020 17:00
8.4.2020
calendar_month 16.04.2020 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XII. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 16. apríla 2020 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:​​

  1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Návrh  II. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením 2/2020
  3. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
  4. Návrh na schválenie vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností, pozemkov registra „C“ parc. č. 2885/1 a parc. č. 2885/2 v k. ú. Vajnory
  5. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  6. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

zdieľať