Miestne zastupiteľstvo - 16. december 2015

calendar_month
16.12.2015 17:00
4.1.2016
calendar_month 16.12.2015 17:00

POZVÁNKA

na  8. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční 

16. decembra 2015 (streda) o 17.00 hodine 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o výsledkoch výberového konania na riaditeľa Základnej školy Kataríny Brúderovej a  Materskej školy Koniarkova 9
 3. Správa o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej a Správa o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.09.2015
 4. Správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.09.2015
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2016
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 8. Návrh na schválenie  predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2899/3 a 2899/16 pre  Janu Valachovú, bytom Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej ploche v areáli Alviano pre Svitlanu Matúšovú – FIALKA
 10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom pozemku parc. č. 2668/9 a 2668/16 pre Saebedina Sadikiho - zmrzlinový stánok (oprava uznesenia č. 87/2015)
 11. Návrh na schválenie sociálneho programu pre zamestnancov – doplnkové dôchodkové pripoistenie, príspevok zamestnávateľa
 12. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015
 13. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky           2017 a 2018
 14. Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“ pre spoločnosť Terno, spotrebné družstvo Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. Návrh na určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 16. Vyúčtovanie dotácie Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o.
 17. Schválenie zmeny účelu dotácie poskytnutej pre ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
 18. Informácia o vydaní organizačného poriadku Miestneho úradu
 19. Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (prístavba, nadstavba)
 20. Rôzne

Ing. Ján Mrva,  starosta

Podklady

zdieľať