Miestne zastupiteľstvo - 16. júna 2016

calendar_month
16.06.2016 17:00
10.6.2016
Miestne zastupiteľstvo - 16. júna 2016
calendar_month 16.06.2016 17:00

POZVÁNKA

na 11.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

16. júna 2016 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory.
 3. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku  komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory.
 4. Prerokovanie Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 5. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 31.03.2016.
 6. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 31.03.2016.
 7. Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.03.2016.
 8. Návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015.
 9. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2015 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2015.
 10. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra  (obdobie február – máj 2016).
 11. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január – máj 2016
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra „C“ v k.ú. Vajnory, lokalita Za humnami p.č. 2713/1 p. Štefan Jakubáč“.
 13. Návrh na prolongáciu kontokorentného úveru  za účelom financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti.
 14. Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2016.
 15. Schválenie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
 16. Návrh na odpustenie mesačného nájmu spoločnosti GLM Group, s.r.o.
 17. Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti GLM Group s.r.o. v budove Pizzerie Alviano .
 18. Žiadosť o odkúpenie pozemkov registra „C“ v k.ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá p.č. 2901/2 a 2901/11 p. Milana Reguliho.
 19. Žiadosť o odkúpenie pozemkov registra „C“ v k.ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá p.č. 2901/18 a 2901/1 p. Milana Reguliho.
 20. Rôzne.
  i) Návrh na umiestnenie pamätníka – návšteva sv. Jána Pavla II vo Vajnoroch 22.4.1990 v areáli starého letiska Vajnory.
  ii) Informácia o výstavbe križovatky Triblavina a prestavbe diaľnice D1 Bratislava-Trnava so súbežnými kolektormi.
  iii) Informácia o aktuálnej situácii ohľadom PKO Bratislava.
  iv) Informácia o opravách ciest financovaných z dotácií Bratislavského samosprávneho kraja.
  v) Informácia o možnosti zamedzenia vstupu motorových vozidiel na „Jurskú cestu“.
  vi) Informácia o príprave výstavby cesty za Domom kultúry Vajnory.

Uznesenia a VZN

Podklady

zdieľať