Miestne zastupiteľstvo - 16. mája 2019

calendar_month
16.05.2019 17:00
7.5.2019
calendar_month 16.05.2019 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na VI. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v štvrtok

dňa 16. mája 2019 o 17,00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1.Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 91 – výnos úhrad za dočasné parkovanie

2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

3.Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 69 – zriadenie nízkoemisnej zóny.

4.Rôzne

5. Vystúpenie občanov o 17,30 hod

Ing. Michal Vlček
starosta

zdieľať