Miestne zastupiteľstvo - 17. december 2014

calendar_month
17.12.2014 17:00
17.12.2014
calendar_month 17.12.2014 17:00

Program 2. zasadnutia:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej ploche v areáli Alviano
 3. Informácia o podaných protestoch prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III  proti Všeobecne záväzným  nariadeniam mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2004, č. 2/2011 a č. 6/2012  
 4. Informácia o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 30.09.2014
 5. Informácia o hospodárení Mestskej časti  Bratislava-Vajnory k 30.09.2014
 6. Informácia o rozpočtovom provizóriu Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 7. Informácia o prebiehajúcich kontrolách miestneho kontrolóra ( školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Park pod lipami)
 8. Návrh Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva a členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve
 9. Návrh na III. Zmenu rozpočtu na rok 2014 Mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2014
 10. Voľba predsedu, podpredsedu a zloženia redakčnej rady Vajnorských noviniek
 11. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi
 12. Rôzne

Ing. Ján Mrva

starosta                     

zdieľať