Miestne zastupiteľstvo - 17. septembra 2020

calendar_month
17.09.2020 17:00
25.9.2020
calendar_month 17.09.2020 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XIV. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v štvrtok dňa 17. septembra 2020 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2020 až 30.6.2020
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 4. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy
 5. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy
 6. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 7. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2020
 8. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova  k 30.06.2020
 9. Informácia o hospodárení  Mestskej časti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2020
 10. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2020
 11. Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek
 12. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory
 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpredaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2885/1 – záhrada vo výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, k. ú. Vajnory
 14. Návrh na schválenie prípady prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 v k. ú. Vajnory,  zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“ na účel umiestnenia „balíkomatu“
 15. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. č. 2900/6 a parc. č. 2900/27, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku
 16. Návrh na schválenie – určenie miesta uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory - doplnenie
 17. Interpelácie poslancov
 18. Rôzne
   
 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré si nechá,nebude no naspäť odovzdávať.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.

​​

zdieľať