Miestne zastupiteľstvo - 18. decembra 2019

calendar_month
18.12.2019 17:00
13.12.2019
calendar_month 18.12.2019 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na X. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v stredu dňa 18. decembra 2019 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:​

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2020.
 3. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2020.
 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 vo výmere 790 m2, za účelom užívania budovy, skladovacích priestorov a obslužnej komunikácie pre predajňu potravín, spoločnosti TERNO real estate s. r. o., Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50020188.
 5. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ parc. č. 2885/1 a parc. č. 2885/2, k. ú. Vajnory, zverených do správy mestskej časti, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ parc. č. 66/1 a parc. č. 65/1, ktoré nie sú zapísané na LV a zodpovedajú pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – trvalý trávny porast, LV č. 5389, zverenému do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, formou osobitného zreteľa.
 7. Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to časťou pozemku registra „C“ parc. č. 609/5, na základe žiadosti p. Baričičovej.
 8. Návrh  IV. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením 33/2019.
 9. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky  2021 a 2022.
 10. Návrh na zmenu a doplnenie č. 6 Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2020.
 12. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.
 13. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl – december 2019.
 14. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 15. Návrh na zmenu trvania dobrovoľnej zbierky na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej sv. omše pápežom sv.  Jánom Pavlom II.
 16. Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory pre rok 2020
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Rôzne.

Ing. Michal Vlček
starosta                                                                                                    

zdieľať