Miestne zastupiteľstvo - 18. marca 2021

calendar_month
18.03.2021 17:00
11.3.2021
calendar_month 18.03.2021 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XIX. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať 18. marca 2021 (štvrtok) o 17.00 hodine na Miestnom úrade, Roľnícka 109

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Voľba kontrolóra
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú pôsobnosti a spolupráca mesta a mestských častí v oblasti sociálnych vecí
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2021
  o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vajnory
 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 pre spoločnosť Prešík s. r. o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329, za účelom prevádzkovania letnej terasy s možnosťou vonkajšieho grilovania
 6. Návrh  I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením 4/2021
 7. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 8. Interpelácie
 9. Rôzne
   
 • ​Vstup na zasadnutie bude umožnený iba osobám, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený respirátorom a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré bude po použití vydezinfikované.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

zdieľať