Miestne zastupiteľstvo - 19. septembra 2019

calendar_month
19.09.2019 17:00
12.9.2019
calendar_month 19.09.2019 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na VIII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 19. septembra 2019 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2019 až 30.6.2019.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. 3/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava- Vajnory

4. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra

5. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2019

6. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova  k 30.06.2019

7. Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2019

8. Voľba členov Rady školy pri MŠ Koniarkova

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 2668/16 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2668/9 – ostatné plochy, v celkovej výmere 11,7 m2, pre Sebaedina Sadikiho, Baničova 10190/78, 831 07 Bratislava, IČO: 46 657 118, za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou

10. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Vajnory medzi Mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Pozemkovým spoločenstvom Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

11. Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 20/2019

12. Informácia o vydaní organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory

13. Interpelácie poslancov

14. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

zdieľať