Miestne zastupiteľstvo - 21. júla 2021

calendar_month
21.07.2021 17:00
16.7.2021
calendar_month 21.07.2021 17:00

POZVÁNKA 
V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať 21. júla 2021 (streda) o 17.00 hodine na Miestnom úrade, Roľnícka 109

Návrh programu:

  1. Návrh  III. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením 13/2021
  2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „ZŠ Kataríny Brúderovej – rozšírenie kapacity ZŠ a úprava areálu pri ZŠ“ kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
  3. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde na projekt : Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava - Vajnory

Ing. Michal Vlček
starosta      

  • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom alebo respirátorom a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
  • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré bude po použití vydezinfikované.
  • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
  • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

zdieľať