Miestne zastupiteľstvo - 21. september 2023

calendar_month
21.09.2023 14:00
18.9.2023
calendar_month 21.09.2023 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na VI. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 21. sepmtembra 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.

 

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2. VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory

3. VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory

4. Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.06.2023

5. Informácia o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2023

6. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova k 30.06.2023

7. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

8. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január – jún 2023

9. Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2023

10. Informácia o čerpaní úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľnou, a.s.

11. Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ parc. č. 3/12 pre Základnú školu s materskou školou sv. Jána Pavla II. ako prípad hodný osobitného zreteľa

12. Voľba členov orgánov VPS, spol. s r.o.

13. Interpelácie poslancov MZ

14. Rôzne

 

 

Videozáznam zo zastupiteľstva nájdete TU.

zdieľať