Miestne zastupiteľstvo - 22. septembra 2016

calendar_month
22.09.2016 17:00
16.9.2016
calendar_month 22.09.2016 17:00

POZVÁNKA

na 12.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

22. septembra 2016 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2016 až 30.6.2016.
 3. Odvolanie a voľba člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory z radov neposlancov.
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 2/2016, o pravidlách pri výstavbe, rekonštrukcii stavieb a bytov a pri údržbe zelene.
 5. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §2 ods. 13 a 14, §6 ods. 12,2,3,4, § 7 ods. 1 a 2 a §11 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 8/2015 z 16.12.2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 6. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra ( jún – august 2016 )
 7. Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016.
 8. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 2668/16 a parc. č. 2668/9 v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Sebaedina Sadikiho za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou.
 9. Návrh na odpredaj pozemku p.č. 2900/25 Ing. Pavlovi Hlucháňovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na odpredaj pozemkov pod trafostanicami p.č. 1808/402, 1808/320, 82/2, 82/3, 2697/21 Západoslovenskej distribučnej, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Informácia o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2016.
 12. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.06.2016.
 13. Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.06.2016.
 14. Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
 15. Rôzne.

zdieľať