Miestne zastupiteľstvo - 22.jún 2023

calendar_month
22.06.2023 14:00
16.6.2023
calendar_month 22.06.2023 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na IV. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 22. júna 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2023

4. Informácia o činnosti Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory za obdobie január až december 2022

5. Informácia o činnosti matričného úradu, ohlasovne pobytu a registra adries za rok 2022

6. Informácia o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome v roku 2022

7. Informácia o osvedčovaní podpisov a kópií listín za rok 2022

8. Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2023

9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2022

10. Interpelácie poslancov MZ

11. Rôzne

 

Videozáznam TU.

zdieľať