Miestne zastupiteľstvo - 28. januára 2021

calendar_month
28.01.2021 17:00
11.1.2021
calendar_month 28.01.2021 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XVIII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať dňa 28. januára 2021 o 17.00 hod. (štvrtok) na Miestnom úrade, Roľnícka 109

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021
 3. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2021
 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2, v záhradkárskej oblasti Vajnorské jazerá, pre p. Vladimíra Voštinára
 5. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky  2022 a 2023.
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2021.
 7. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 8. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január – december 2020
 9. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra
 10. Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory pre rok 2021
 11. Informácia o účasti poslancov a členov na komisiách, zastupiteľstvách a miestnej rade
 12. Návrh na zrušenie Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov
 13. Vyhodnotenie prevádzky ANTIK bike
 14. Návrh na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľnosti počas prevádzkovania mobilného odberového miesta v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
 15. Interpelácie poslancov
 16. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

Videozáznam zo zastupiteľstva, nájdete na nasledovnom linku: https://www.youtube.com/watch?v=1I9UzeqkEw8&list=PLtvCszRSPhcoBk3x8boPLobZ0ZVxlOBeA

16. Voľba člena miestnej rady VIDEO TU

17. Rôzne VIDEO TU

zdieľať