Miestne zastupiteľstvo - 30. júna 2022

calendar_month
30.06.2022 14:00
24.6.2022
calendar_month 30.06.2022 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXVIII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 30. júna 2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie 

Navrhovaný program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca v súlade s § 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 92/2022 Z. z.
 4. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN č. 13-2019 o dani z nehnuteľnosti
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 7. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 - záhrada vo výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2,  pánovi Alexejovi Orviskému
 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prevodu vlastníctva majetku Mestskej časti Bratislava-Vajnory na Vajnorskú obchodnú spoločnosť s. r. o.
 9. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2021 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2021
 10. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2021
 11. Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2022
 12. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
 14. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov volených do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na volebné obdobie 2022 – 2026 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026
 15. Informácia o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome
 16. Interpelácie poslancov
 17. Rôzne

Čas pre vystúpenie občanov je polhodinu po začiatku rokovania o 14.30 hod. a zároveň aj na konci rokovania v rámci bodu Rôzne

Online vysielanie tu: https://www.youtube.com/watch?v=U4W0qmrji3c

zdieľať