Miestne zastupiteľstvo - 31.marec 2015

calendar_month
31.03.2015 17:00
21.8.2015
calendar_month 31.03.2015 17:00

Program 4. rokovania miestneho zastupiteľstva:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Voľba miestneho kontrolóra
 3. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2014
 4. Informácia o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava-Vajnory za rok 2014
 5. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2014
 6. Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2014
 7. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2014/2015 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory
 8. Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Vajnory 2014 -2020
 9. Správa o výsledku kontroly miestneho kontrolóra v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
 10. Návrh na schválenie doplnenia č. 2 k Sadzobníku Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 11. Návrh na prijatie všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory
 12. Informácia o kúpe nehnuteľností – Telecom (kúpna cena, DPH) – schválenie súhlasu udeleného Per rollam
 13. Návrh na opravu uznesenia č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015
 14. Výber a schválenie grafického návrhu na realizáciu nástennej maľby na štít kultúrneho domu vo Vajnoroch a návrh financovania
 15. Rôzne

zdieľať