Miestne zastupiteľstvo - 4. máj 2023

calendar_month
04.05.2023 14:00
28.4.2023
calendar_month 04.05.2023 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na IV. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 04. mája 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.

 

Program:

1) Informácia o plnení uznesení MiZ mestskej časti Bratislava–Vajnory

2) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava–Vajnory

3) Informácia o projekte Danube InGrid- Elektrická stanica Vajnory ( 15:00 )

4) Správa o činnosti Mestskej polície na území Mestskej časti Bratislava–Vajnory ( 15:30 )

5) Návrh náplne činností komisií pri MiZ mestskej časti Bratislava–Vajnory

6) Informácia o čerpaní úveru

7) Návrh na prvú zmenu rozpočtu na rok 2023 2

8) Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny Mestskej časti Bratislava–Vajnory v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. zákona o ochrane pred požiarmi

9) Harmonogram kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na leto a druhý polrok 2023

10) Interpelácie poslancov MiZ

11) Rôzne

 

Prenos zo zastupiteľstva TU.

Účasť

Stanislav Uhlár
Jana Besedová
Ľubica Mešková

zdieľať

Hlasovanie

HLASOVANIE POSLANCOV


 

Hlasovanie z IV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu a voľba návrhovej komisie -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 6


   Za:

 Martina Reháková Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman 


   Zdržali sa:

Mgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová  


   Nehlasovali:

Mgr. Jana Besedová   Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu a voľba návrhovej komisie -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 7


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu a voľba návrhovej komisie -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 7


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Schválenie programu a voľba návrhovej komisie -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 7


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 7


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava­Vajnory -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 7


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh náplne činností komisií pri MiZ Mestskej časti Bratislava­Vajnory -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  MolnárováIng., PhD. Juraj Ondruška
 Martina RehákováIng. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj ZemanČíslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Informácia o čerpaní úveru -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman 


   Zdržali sa:

Ing., PhD. Juraj Ondruška   Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Návrh na prvú zmenu rozpočtu na rok 2023 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  Molnárová Martina Reháková
Ing. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman 


   Zdržali sa:

Ing., PhD. Juraj Ondruška   Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny Mestskej časti Bratislava­Vajnory v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. zákona o ochrane pred požiarmi -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  MolnárováIng., PhD. Juraj Ondruška
 Martina RehákováIng. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj ZemanČíslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9.
Harmonogram kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na leto a druhý polrok 2023 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  MolnárováIng., PhD. Juraj Ondruška
 Martina RehákováIng. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj ZemanČíslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Informácia o projekte Danube InGrid- Elektrická stanica Vajnory -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  MolnárováIng., PhD. Juraj Ondruška
 Martina RehákováIng. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj ZemanČíslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Správa o činnosti Mestskej polície na území Mestskej časti Bratislava­Vajnory -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 8


   Za:

Mgr. Jana BesedováMgr. art. Ľubica MeškováIng.  Soňa  MolnárováIng., PhD. Juraj Ondruška
 Martina RehákováIng. Stanislav Uhlár Róbert VajdaJUDr.  Juraj Zeman