Miestne zastupiteľstvo - 6. mája 2021

calendar_month
06.05.2021 17:00
30.4.2021
calendar_month 06.05.2021 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XX. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa bude konať 6. mája 2021 (štvrtok) o 17.00 hodine na Miestnom úrade, Roľnícka 109

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, s. r. o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 4. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2020
 5. Návrh na zmenu ceny prenájmu časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus s.r.o.
 6. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 7. Interpelácie
 8. Rôzne

Ing. Michal Vlček, starosta       

 

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený respirátorom a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré bude po použití vydezinfikované.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

zdieľať