Miestne zastupiteľstvo - 9. novembra 2016

calendar_month
09.11.2016 17:00
28.10.2016
calendar_month 09.11.2016 17:00

POZVÁNKA

na 13.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

9. novembra 2016 (streda) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

  1. Prerokovanie Dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89 – trovy priestupkového konania a solidarita.
  2. Prerokovanie Dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva.
  3. Prerokovanie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.
  4. Prerokovanie Návrhu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja – návrh Eduarda Demela, poslanca BSK.
  5. Prerokovanie Dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - parkovacia politika.
  6. Rôzne.

Ing. Ján Mrva

starosta       

zdieľať