Bezpečnosť, CO

Mestská polícia

Operačná stála služba

Hálkova ul. 11

02/ 446 34 804

Tiesňová linka 159

Kompetencie okrskára Mestskej polície v MČ Bratislava - Vajnory:

  • dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení,
  • objasňovanie priestupkov na úseku občianskeho spolunažívania, poškodzovania majetku, rušenia verejného poriadku a dopravy,
  • dohľad a prevencia v súvislosti s nelegálnymi skládkami,
  • kontrola a zamedzenie nepovoleného parkovania na chodníkoch a trávnikoch.

Viac informácií o kompetenciách Mestskej polície nájdete na www.msp.bratislava.sk

Okrsková stanica Mestskej polície Bratislava - Nové Mesto

  • Tretí bratislavský okres, do ktorého patria mestské časti Nové Mesto, Rača a Vajnory leží na rozlohe 74,6 km2. Z bratislavských okresov čo do rozlohy patrí medzi štvrtý najväčší a podobne aj čo do počtu obyvateľov. verejný poriadok v tejto časti Bratislavy sa starajú policajti slúžiaci na Okrskovej stanici MsP Bratislava Nové Mesto.
  • pretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska na telefónnom čísle 02/4463 4804, prípadne prostredníctvom tiesňovej linky 159. Okrem priameho výkonu služby je verejný poriadok v tejto bratislavskej časti monitorovaný aj pomocou kamerového systému.

Webová stránka Mestskej polície Bratislava: http://www.msp.bratislava.sk

Civilná ochrana

Čo by mal vedieť každý občan v prípade ohrozenia

Ľudia si uvedomia riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo majetok spravidla až vtedy, keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Analýzy vzniknutých mimoriadnych udalostí potvrdzujú skutočnosť, že nevhodné reagovanie na situáciu a podceňovanie jej možných dôsledkov spolu so vzniknutou panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počty zranených. Aj keď jednotlivec vo väčšine prípadov nemôže pri mimoriadnej udalosti  zásadne zvrátiť jej priebeh, môže vhodnou reakciou výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Informácie v nasledujúcom texte sú súčasťou prípravy občanov  na sebaochranu a vzájomnú pomoc a sú všeobecne aplikovateľné.

Viac informácií...

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený Váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

112 jednotné číslo tiesňového volania
(integrovaný záchranný systém)

150 Hasičský a záchranný zbor
 
v prípade ohrozenia života a zdravia volajte:
155 Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
158 Políciu (Mestskú políciu - 159,  02/4463 4804)

Termíny akustického preskúšavania sirén  v roku 2018

Katarína  Molnárová
referát CO