Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením