Oznámenie o začatí stavebného konania

28.6.2024

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavba: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, časť A: R8013, Vajnory - výstavba el. stanice 110/22kV. “ Stavebný objekt: SO 41 Vnútorné komunikácie

Stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s.,

Povoľovací orgán: Mestská časť Bratislava – Vajnory, špeciálny stavebný úrad

zdieľať