Rozhodnutie na predĺženie platnosti stavebného povolenia- SPP distribúcia a.s., na stavbu ,,Rekonštrukcia VTL plynovodu DN150, PN25 Bratislava, Na Pántoch sklolaminát