Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 450m2