Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny