Upozornenie na výskyt invázneho druhu drevín na pozemku parc. č. 4544, 4543/5 a 4558 registra “E“KN k.ú. Bratislava-Vajnory