Výrub drevín na území mestskej časti Bratislava-Vajnory, ulici Rybničnej a na ul. Na Pántoch

: Výrub drevín na území mestskej časti Bratislava-Vajnory, ulici Rybničnej a na ul. Na Pántoch. Spoločnosť  DIAMANT Vajnory, s.r.o. vykonáva výrub  33 ks stromov a 91 m2 krovitého porastu rastúcich na pozemku  parc. č. 2166/20 a 2165/1 registra “C“KN v katastrálnom území Vajnory na základe právoplatného rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Vajnory pod č. OS-ŽP/5633/619/2023/HRC zo dňa 14.12.2023 ktorým bol vydaný súhlas na ich výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Výrub drevín vykonáva od 18. januára 2024 - február 2024. Dôvodom výrubu uvedených drevín je „Realizácia stavby „Rekonštrukcia VTL plynovodov DN150 PN25 Bratislava, Na Pántoch – Sklolaminát, 2.SC“ a zmena trasy pre investičný zámer  DIAMANT 2

zdieľať