VZN číslo 1/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  1/2015 zo dňa 19. februára 2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestkej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 2/2014 zo dňa 21.08.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 1/2014 zo dňa 25.06.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 1/2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 4/2013 zo dňa 11.12.2013

VZN č.4/2013 zo dňa 11.12.2013 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 3/2013 zo dňa 28.8.2013

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

VZN číslo 2/2013 zo dňa 19.06.2013

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory

č.1/2013 zo dňa 28.02.2013

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 10/2012 zo dňa12.12.2012

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 9/2012 zo dňa 12.12.2012

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory