VZN číslo 8/2012 zo dňa 12.12.2012

o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 7/2012 zo dňa 12.12.2012

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 6/2012 zo dňa 12.12.2012

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 5/2012 zo dňa 12.12.2012

o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN číslo 4/2012 zo dňa 12.12.2012

o miestnej dani za psa,dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracia automaty na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 3/2012 zo dňa 18.4.2012

o vyhradení miest na umietňovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 1/2012 zo dňa 15.2.2012

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 8/2011 zo dňa 28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  8/2011 zo dňa 28. septembra 2011 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 

VZN číslo 6/2011 zo dňa 28.6.2011

o prijímaní detí do materskej škôlky a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 5/2011 zo dňa 27.4.2011

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory