Miestne dane a poplatky

27.8.2021

Kde nás nájdete:

Hlavná budova, prízemie vpravo, miestnosť č. 104

Mária Bitarovská        
Tel. č.: 02/212 95 245 
e-mail: bitarovska@vajnory.sk

STRÁNKOVÉ HODINY:

Pondelok:     8:00 – 12:00      13:00 –17:00

Utorok:          NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda:          8:00 – 12:00       13:00 – 17:00

Štvrtok:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:          8:00 – 12:00   

Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov inkasuje a spravuje tieto miestne dane:

  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva v správe mestskej časti
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje. 

Správcom dane z nehnuteľností je Magistrát hl.m.SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií.
Viac informácií k správe dane z nehnuteľností  nájdete TU.
     

Tlačivá daňových priznaní nájdete TU.

Prehľad prihlásených psov nájdete TU.

zdieľať