Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania 2023 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.

25.9.2023
Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania 2023 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného  upratovania

 

Jeseň 2023

 

13.-14.10.2022                       2 ks ul. Pri mlyne  (2 ks 7 m3)

                                               2 ks 7m 3 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

20.-21.10.2022                       2 ks ul. Pri mlyne (2 ks 7 m3)

                                               1 ks 7 m 3 vajnorské jazerá

 

Kontajnery budú pristavované vždy v piatok v dopoludňajších hodinách na zberný dvor na zelený odpad na ul. Pri mlyne (s výnimkou kontajnerov pristavených pri bytovkách na Rybničnej ul. a vajnorských jazerách, ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok. Kontajnery pristavené na zberný dvor budú pre obyvateľov prístupné počas prevádzkových hodín zberného dvora.

 

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

 

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

 

 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK p

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha) a nasledovných podmienok. bude 14.10. 2023 na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče

 

           

zdieľať