Integrované parkovisko, Bratislava – mestská časť Vajnory

30.1.2023
Integrované parkovisko, Bratislava – mestská časť Vajnory

[[{"fid":"20699","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"2"}}]]

[[{"fid":"20700","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"3"}}]]

[[{"fid":"20701","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]

 

Integrované parkovisko, Bratislava – mestská časť Vajnory

 

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                      Integrované parkovisko, Bratislava – mestská časť Vajnory

Kód projektu:                           302071BTX3

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

Výzva:                                    IROP-PO7-SC71-2021-77 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Poskytovateľ:                          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Stručný popis projektu:

 

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (VOD) pre obyvateľov mestskej časti Vajnory prostredníctvom realizácie projektu integrovaného parkoviska a tým prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite.

Na dosiahnutie hlavného cieľa boli zadefinované dva špecifické ciele:

  1. Zmodernizovaný prestupný terminál
  2. Parkovisko P+R

 

Hlavný cieľ a špecifické ciele projektu budú dosiahnuté realizáciou nasledovných aktivít:

  1. Modernizácia prestupného dopravného terminálu
  2. Vybudovanie parkoviska P+R

 

Miesto realizácie sa nachádza v lokalite Vajnory, okres Bratislava III, Bratislavský kraj, parc. č. 2933, 2832/1. Vďaka realizácii projektu bude zmodernizovaný existujúci prestupný uzol vo Vajnoroch a zlepšíme v ňom podmienky pre podporu verejnej dopravy. Vytvorí sa osvetlený priestor pre pohodlný prechod chodcov z parkoviska do zmodernizovaného prístrešku autobusovej dopravy, čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Celkový počet parkovacích miest pre cestujúcich s napojením na VOD je 18 z toho 1 miesto vyčlenené pre imobilných.

 

Realizácia projektu má prínos:

  • k navýšeniu podielu VOD a nemotorovej dopravy na celkovej osobnej doprave,
  • k trvalo udržateľnej regionálnej a obecnej mobilite,
  • k zatraktívneniu VOD pre obyvateľov MČV,
  • k zlepšeniu verejného priestoru a životného prostredia.

 

Vzhľadom na charakter hlavnej aktivity má projekt príspevok k dosiahnutiu nasledovných merateľných ukazovateľov

  • P0354 Počet prestupných uzlov – plánovaná hodnota 1
  • P0567 Počet zavedených parkovacích systémov – plánovaná hodnota 1

 

 

Harmonogram realizácie projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):                7

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                                 03/2023

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                              09/2023

 

Financovanie projektu:

Forma financovania:                                                                                       Nenávratný grant

Výška nenávratného finančného príspevku:                                                  301 470,19 €

finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                                 301 470,19 €

finančná podpora zo zdrojov ŠR:                                                                   0 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                            15 866,85 €

zdieľať