Miestne zastupiteľstvo - 22.september 2022

19.9.2022
Miestne zastupiteľstvo - 22.september 2022

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXIX. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

 

ktoré sa bude konať v štvrtok dňa 22. septembra 2022 o 14.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

[[{"fid":"20103","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]

 

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra

3. Návrh na schválenie odmeny miestneho kontrolóra

4. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2022

5. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova  k 30.06.2022

6. Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory  k 30.06.2022

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – trvalý trávny porast vo výmere 171 m2, k. ú. Vajnory, pani Zuzane Rostamiovej

8. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2022

9. Návrh na schválenie zmeny účelu  dotácie poskytnutej Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku - Vajnory

10. Informácia o organizácii volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022

11. Interpelácie poslancov

12. Rôzne

zdieľať