Miestne zastupiteľstvo - 23.november2022

16.11.2022
Miestne zastupiteľstvo - 23.november2022

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujeme oznámiť, že 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vajnory sa uskutoční dňa 23. novembra 2022 (streda) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109.

 

Program:

I. ČASŤ

I. Otvorenie zasadnutia, prezentácia, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

II. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti BratislavaVajnory

III. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory a prevzatie insígnií

IV. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva V. Vystúpenie a prejav novozvoleného starostu a hostí

 

II. ČASŤ

1. Poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

2. Návrh na zriadenie miestnej rady a určenie počtu jej členov

3. Voľba členov miestnej rady

4. Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií a voľba jej členov

5. Návrh na zriadenie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve 2

6. Voľba členov, predsedov a podpredsedov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve

7. Návrh na schválenie - určenie miesta a doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory a sobášiacich - poslancov oprávnených vykonávať obrady uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2022 – 2026

8. Návrh na určenie platu starostu

9. Návrh na určenie termínu 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

 

 

zdieľať