Oznam stavebného úradu – postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy /týka sa napríklad stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny, cestného správneho orgánu/

18.3.2020
Oznam stavebného úradu – postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy /týka sa napríklad stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny, cestného správneho orgánu/

Vzhľadom na zrušenie stránkových dní súvisiace so snahou obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2 na území SR predlžujeme možnosť podávať námietky a vyjadrenia k prebiehajúcim konaniam o počet dní, kedy v rámci miestneho úradu budú platiť tieto obmedzenia. Účastníci správnych konaní, ktorí prevzali oznámenie o začatí konania na stavebnom úrade s možnosťou uplatniť námietky v lehote napríklad 7 pracovných dní odo dňa doručenia  oznámenia, budú mať možnosť nahliadnuť do dokumentácie na stavebnom úrade až po ukončení mimoriadnych opatrení, po znovuotvorení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, čiže lehota na podanie námietok sa úmerne predlžuje. Zároveň oznamujeme, že sa týmto rušia všetky nariadené ústne pojednávania a miestne obhliadky až do odvolania mimoriadnej situácie /napríklad ústne pojednávania pri kolaudáciách alebo výrubových povoleniach,....../.

S úradom sa dá komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Obdobné opatrenia prijali aj iné mestské časti.

Ďakujeme za pochopenie.

zdieľať