Prevádzkový poriadok hokejbalového ihriska

24.4.2024
Prevádzkový poriadok hokejbalového ihriska

Prevádzkový poriadok využívania hokejbalového ihriska s umelým povrchom (ďalej len ihriska), v športovom areáli Alviano v Mestskej časti Bratislava – Vajnory, na športovú činnosť športových klubov, záujmových združení, iných skupín záujemcov a verejnosti. 

 

1. Úvodné ustanovenia 

VLASTNÍKOM ihriska je: Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava PREVÁDZKOVATEĽOM ihriska je: Mestská časť Bratislava - Vajnory ZODPOVEDNOU OSOBOU PREVÁDZKOVATEĽA ihriska je: Ing. Martin Tvrdoň UŽÍVATEĽOM ihriska je: Zodpovedný vedúci (tréner a pod.) alebo každá osoba, ktorá si dohodla s prevádzkovateľom užívanie ihriska a verejnosť

 

2. Účel 

Hokejbalové ihrisko s umelým povrchom ohraničené mantinelmi a ochrannými sieťami sa využíva k vykonávaniu viacúčelovej športovej činnosti (hokejbal, florbal, futbal, nohejbal, streetball, volejbal, lakros, loptové hry, in-line), na základe platnej dohody medzi prevádzkovateľom ihriska a organizáciou, resp. športovým klubom, záujmovým združením, inou skupinou záujemcov alebo verejnosťou, ktorí chcú ihrisko v prevádzkovej dobe využívať.

 

3. Prevádzková doba 

Pondelok 13:00 hod. – 22:00 hod. 

Utorok 13:00 hod. – 22:00 hod. 

Streda 13:00 hod. – 22:00 hod. 

Štvrtok 13:00 hod – 22:00 hod. 

Piatok 13:00 hod. – 22:00 hod. 

Sobota, Nedeľa 09:00 hod. – 22:00 hod. 

Prázdniny 09:00 hod. – 22:00 hod.

 

4. Prevádzkové pokyny 

Zodpovedný vedúci (tréner a pod.) alebo každá osoba, ktorá si dohodla užívanie ihriska a verejnosť (ďalej len užívateľ) je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do priestoru ihriska a bez výnimky sa ním riadiť a dodržiavať ho počas celej doby pobytu. 

Prevádzkovateľ ihriska si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorá odmietne rešpektovať zásady prevádzkového poriadku, pokyny zodpovednej osoby prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby, usporiadateľov športových podujatí alebo sa správa neprístojne. Za neprístojne správanie sa považuje najmä spôsobenie všeobecného nebezpečenstva /napr. požiar/ úmyselným alebo nedbanlivým správaním, ponúkanie omamných alebo iných psychotropných látok iným návštevníkom/užívateľom, násilie proti skupine návštevníkov/užívateľov alebo jednotlivcovi, resp. vyhrážanie sa ublížením na zdraví, hrubá neslušnosť alebo výtržnosť, napadnutie jednotlivca alebo skupiny návštevníkov/užívateľov, úmyselne alebo nedbanlivostné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, násilie voči inému návštevníkovi/užívateľovi v úmysle zmocniť sa cudzej veci, spôsobenie škody na majetku prevádzkovateľa alebo inej osoby.

 

5. Pravidlá pre vstup a pobyt užívateľa v priestoroch ihriska 

1. Hokejbalové ihrisko je verejným miestom a je monitorované kamerovým systémom 

2. Predpokladom využívania ihriska pre športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť je dodržiavanie podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku. 

3. Vstupovať na ihrisko je možné len počas prevádzkovej doby, na vlastnú zodpovednosť. 

4. Vstupovať alebo vystupovať na / z plochy ihriska je užívateľ povinný výhradne cez vstupnú bránu po použití čistiacej zóny a len v čistej športovej obuvi, určenej na umelý povrch. 

5. Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Užívateľ (alebo jeho zákonný zástupca v prípade maloletých osôb) je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením či už na zdraví alebo majetku. 

6. Každý užívateľ užíva ihrisko na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné úrazy vzniknuté počas pobytu na ihrisku zodpovedá užívateľ, ktorý je povinný takúto udalosť bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi ihriska. 

7. Osoby do 15 rokov veku, môžu navštíviť ihrisko len v sprievodnom dozore dospelej osoby. 

8. Užívateľ je povinný pred začiatkom športovej činnosti si skontrolovať stav ihriska alebo jeho vybavenia. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, porúch, poškodenia plochy ihriska alebo jeho vybavenia a pod., z hľadiska bezpečnosti a ochrany verejného zdravia, je povinnosťou užívateľa tieto zistenia bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi ihriska. Poškodenie ihriska alebo jeho vybavenia sa bude hradiť v plnej výške užívateľom. 

9. Každý užívateľ zodpovedá za dodržiavanie zásad správania sa na ploche ihriska a podmienok platných v areáli Alviano. 

10. Počas pobytu v priestoroch ihriska a jeho okolia je užívateľ povinný dodržiavať čistotu, poriadok a disciplínu. Ihrisko a jeho vybavenie je užívateľ povinný chrániť pred poškodením a šetrne s ním zaobchádzať. 

11. Pred skončením používania ihriska je potrebné dať priestory do pôvodného stavu a upratať. Odpadky odkladať výlučne do odpadkových košov. 12. V zimnom období je zakázané vstupovať do priestorov ihriska pokiaľ sa na ploche nachádza snehová vrstva, ľad alebo inak ihrisko nie je upravené.

 

JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ 

1. Vstupovať na plochu ihriska v kopačkách a obuvi s “HROTMI a ŠTUPĽAMI“. 

2. Používať puk určený na ľad. 

3. Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 

4. Priniesť a užívať alkoholické nápoje, príp. iné návykové omamné a psychotropné látky a vstupovať na ihrisko a do areálu Alviano pod ich vplyvom. 

5. Nosiť na hraciu plochu ostré a sklenené predmety (sklenené poháre, fľaše a pod.) a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví. 

6. Vstupovať na hraciu plochu s jedlom a pitím. 

7. Počas pobytu na hracej ploche požívať pochutiny, ktoré znečisťujú a poškodzujú povrch (napr. žuvačky, džúsy, zmrzlinu, sladkosti a pod.). 

8. Preliezať ochranné mantinely, liezť, šplhať sa a podliezať ochranné siete okolo ihriska. Taktiež je prísne ZAKÁZANÉ vystupovať a šplhať sa na zvislé kovové konštrukcie ochranných sieti a vešať sa na bránky. 

9. Jazdiť na bicykli, kolobežke, skateboarde a pod. 

10. Vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá. 

11. Používať plochu ihriska alebo jeho vybavenia inak ako len na jeho účel. 

12. Používať poškodené alebo inak nefunkčné ihrisko a/alebo jeho vybavenie. 

13. Poškodzovať a inak znehodnocovať oznamovacie alebo informačné tabule (Prevádzkový poriadok).

 

6. Rezervácia a prenájom

 Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť vopred s prevádzkovateľom ihriska najneskôr 48 hodín telefonicky na čísle 02/21295223 alebo mailom na hokejbal@vajnory.sk a platbu uhradiť vopred do pokladne na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Vajnory počas pracovných dní: 

Pondelok, Streda 8:00 hod. - 17:00 hod. 

Utorok, Štvrtok 8:00 hod. - 15:00 hod. 

Piatok 8:00 hod. - 12:00 hod.

 

Dlhodobý prenájom si môže užívateľ dohodnúť len na základe písomnej žiadosti prostredníctvom e-mailu na: hokejbal@vajnory.sk a následným uzatvorením Zmluvy o nájme nehnuteľného majetku /Príloha č. 1/, kedy cenu za prenájom môže platiť bezhotovostným prevodom priamo na účet vlastníka ihriska a to minimálne jeden pracovný deň pred dňom, odkedy má nájomný vzťah trvať. V prípade nevyužitie predplatenej doby pri prekážke zo strany nájomcu sa nájomné nevracia.

 

Cena prenájmu ihriska je: 

15 € /1:00 hod. pri opakovanom prenájme, 

20 € /1:30 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Vajnory, 

25 €/1:30 hod. pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava – Vajnory. 

Po úhrade nájmu sa termín nahrá do rezervačného systému uvedeného na webovom sídle: https://www.vajnory.sk/sportovy-klub-vajnory.

 

7. Záverečné ustanovenia Za porušenie tohto prevádzkového poriadku, môže byť uložená užívateľovi sankcia v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

Ing. Michal Vlček starosta obce

zdieľať