Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

23.1.2023
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

[[{"fid":"20699","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]   [[{"fid":"20700","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"2"}}]]  [[{"fid":"20701","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"3"}}]]

 

Prijímateľ:                  Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Kód projektu:            302071BHY3

Názov projektu:         Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

Kód výzvy:                 IROP-PO7-SC74-2021-73

Prioritná os:               7. REACT-EÚ

Špecifický cieľ:         7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

 

Informácia o projekte

Rozšírením kapacity ZŠ, prístavbou jedálne, rekonštrukciou a komplexnou obnovou vonkajších plôch a športovísk v areály školy prispieť ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania. Zvýšením kapacity základnej školy K. Brúderovej  predchádzať zavedeniu dvojzmennej prevádzky, ktorá ohrozuje základnú dostupnosť kvalitnej výchovy a vzdelávania v mestskej časti Bratislava-Vajnory, modernizáciou školskej jedálne skvalitniť podmienky pre školské stravovanie, realizáciou energetických a vodo-zádržných opatrení znížiť energetickú náročnosť prevádzky budovy a prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

V rámci projektu sú naplánované nasledovné aktivity:

  1. Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch
  2. Prístavba jedálne ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch
  3. Rekonštrukcia vonkajších plôch, hracích a fitnes prvkov, ihriska a atletického oválu
  4. Zníženie energetickej náročnosti ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch.

 

V rámci projektu sa bude realizovať:

  • prístavba nového pavilónu k objektu ZŠ,
  • rekonštrukcia a prístavba objektu jedálne,
  • bude kompletne revitalizovaný školský dvor,
  • zrealizuje sa vodo-zádržné opatrenie, ktorým sa dažďová voda zo strechy nového pavilónu odvedie do dažďových zvodov, ktoré budú zaústené do vsakovacích jám,
  • prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie kotolne sa zrealizuje opatrenie na zníženie energetickej náročnosti objektov školy.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita ZŠ o 144 miest, vybuduje sa 6 kmeňových učební, 2 odborné učebne a 1 miestnosť pre pohybové a kultúrne aktivity. Bezbariérovosť priestorov školy bude zabezpečená aj výťahom. V rámci revitalizácie školského dvora vznikne multifunkčné a detské ihrisko, zrekonštruuje sa bežecký ovál, vzniknú priestory „vonkajšej triedy“, osadia sa workoutové a fitnes prvky, vybuduje sa amfiteáter a vytvorí sa zvislá záhrada a vsakovací záhon.

 

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:                  21.2.2022

Dátum ukončenia  projektu:                                      apríl  2023

Celkové oprávnené náklady na projekt:                    2 306 369,69  EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ:                     95%

Miesto realizácie projektu:                                        Mestská časť Bratislava - Vajnory

zdieľať