Projekt Zariadenie pre seniorov

30.1.2023
Projekt Zariadenie pre seniorov

[[{"fid":"20699","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]

[[{"fid":"20700","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"3"}}]]

[[{"fid":"20701","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"2"}}]]

 

Projekt:  Zariadenie pre Seniorov

 

 

Prijímateľ:                              Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Kód projektu:            302021BRW1

Názov projektu:         Zariadenie pre Seniorov

Kód výzvy:                    IROP-PO2-SC211-2021-78

Prioritná os:               2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:           2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.    

 

Informácia o projekte

Projekt  „Zariadenie pre seniorov“ pozostáva z výstavby budovy zariadenia pre seniorov a zo zabezpečenia interiérového vybavenia pre klientov. Zriadením zariadenia pre seniorov sa zlepší prístup k dostupným, efektívnym a kvalitným verejným komunitným službám rodinného typu.

Projekt pozostáva z realizácie dvoch aktivít:

  1. Výstavba zariadenia pre seniorov
  2. Interiérové vybavenie zariadenia pre seniorov

V rámci schváleného projektu Mestská časť Bratislava - Vajnory (ďalej MČ Vajnory) vybuduje zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou službou a kapacitou 12 lôžok. V novozriadenom zariadení budú poskytované sociálne služby v súlade s § 35 Zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách.

Zariadenie pre seniorov bude plne bezbariérové a bude poskytovať služby klientom, ktorý dosiahli dôchodkový vek a:

  • sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
  • ich stupeň odkázanosti je najmenej IV,
  • sociálne služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Služby pre obyvateľov zariadenia budú poskytované:

  • s cieľom zvýšenia ich životnej úrovne,
  • s dôrazom na ich špecifické potreby,
  • pri zohľadnení európskeho trendu v poskytovaní sociálnej služby a súčasne pri dodržaní podmienok stanovených legislatívou SR

 

 

Cieľom projektu je:

  • zvýšenie dostupnosti a rozsahu sociálnych služieb na komunitnej úrovni,
  • vytvorenie vhodných podmienok na kvalitný život obyvateľom, u ktorých nie je zo zdravotných, osobných, rodinných či iných dôvodov možné alebo vhodné zotrvanie v ich prirodzenom rodinnom prostredí.

 

Dátum podpisu zmluvy o NFP:                                  04.11.2022

Predpokladaný dátum ukončenia  projektu:             november  2023

Celkové výška oprávnených výdavkov projektu:       1 105 510,22 Eur

Miera spolufinancovania projektu EÚ:                     95%

Miesto realizácie projektu:                                        Mestská časť Bratislava - Vajnory

zdieľať