Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, sobota 30. september 2023 od 7.00 do 22.00 h

29.9.2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, sobota 30. september 2023 od 7.00 do 22.00 h

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

sobota 30. september 2023 od 7.00 do 22.00 h 

 

PRÁVO VOLIŤ 

 Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 

 

SPÔSOB VOĽBY 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

 

HLASOVACÍ PREUKAZ 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. 16.8.2023. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.      

 Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej podobe, elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. 

 

Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 29.9.2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

Písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 8.9.2023). 

Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 8.9.2023). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. 

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 29.9.2023). 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 

Alviano, Dorastenecká, Pod krížom, Pri majeri, Pri nadjazde, Pri pasienku, Pri pekárni, Pri potoku, Pri rybníku, Pri starom letisku, Pri šanci, Regrútska, Rybničná, Šutráková, Tibenského, Tuhovská 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 

Buzalkova, Pračanská, Pri mlyne, Príjazdná, Šachorová, Šinkovské, Široká, Za mlynom, Zbrody 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3 

Čierny chodník, Kúkoľová, Nové Šuty, Šuty, Tomanova, Uhliská, Veľké Štepnice 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4 

Hospodárska, Kataríny Brúderovej, Na jarku, Ochotnícka, Roľnícka, Za humnami, lokalita Vajnorské jazerá 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5 

Baničova, Jačmenná, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Osloboditeľská, Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Skuteckého, Šaldova, Za farou, Zátureckého 

      Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

      Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

      Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 

 

VOĽBA POŠTOU 

      Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, - ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, - má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, a v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 9.8.2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou. 

 

INFORMOVANIE VOLIČOV 

Mestská časť je povinná doručiť najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 5.9. 2023) spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov do každej domácnosti oznámenie, v ktorom je uvedený čas konania volieb, volebný okrsok, volebná  miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. 

Každý volič má právo v úradných hodinách miestneho úradu si overiť, či je v stálom zozname voličov zapísaný. 

 

VOLEBNÉ OKRSKY A MIESTNOSTI 

      V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo v mestskej časti Bratislava-Vajnory pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 07.00 do 22.00 h, vytvorených 5 volebných okrskov a určené volebné miestnosti a ulice patriace k príslušným volebným okrskom v mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

 

Volebné miestnosti pre volebné okrsky 1 a 2: 

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 

Volebné miestnosti pre volebné okrsky 3, 4 a 5: 

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. Osloboditeľská 27 

 

 

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr alebo Vám poskytne Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb v MČ Bratislava-Vajnory, tel. 02/212 95 233, 0911 821 617, e-mail gzemanova@vajnory.sk 

zdieľať