Voľby prezidenta SR 2024

23.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sobota 23. 03. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 06. 04. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

PRÁVO VOLIŤ prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

HLASOVACÍ PREUKAZ

     Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. 7. februára 2024.

 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

VOLIČ S TRVALÝM POBYTOM V MČ BRATISLAVA-VAJNORY môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

OSOBNE v úradných hodinách na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t. j. najneskôr piatok 22.  marca 2024 do 12:00 h, pre 2. kolo volieb najneskôr piatok 5. apríla 2024 do 12:00 h. Mestská časť Bratislava-Vajnory (ďalej len „mestská časť“) vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

Úradné hodiny pre vydávanie hlasovacích preukazov:

Pondelok         8:00 – 12:00 h            13:00 – 17:00 h

Utorok            8:00 – 12:00 h            13:00 – 15:00 h

Streda             8:00 – 12:00 h            13:00 – 17:00 h

Štvrtok            8:00 – 12:00 h            13:00 – 15:00 h

Piatok              8:00 – 12:00 h

 

Mestská časť vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mestskú časť o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. 

V LISTINNEJ PODOBE na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2024), 

ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: gzemanova@vajnory.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2024), 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

 

PROSTREDNÍCTVOM OSOBY SPLNOMOCNENEJ ŽIADATEĽOM možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 22. marca 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom !!!

 

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

VOLEBNÉ MIESTNOSTI

 

pre volebné okrsky 1, 2 a 3:

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 

 

pre volebné okrsky 4 a 5:

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. Osloboditeľská 27

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

Alviano, Dorastenecká, Pod krížom, Pri majeri, Pri nadjazde, Pri pasienku, Pri pekárni, Pri potoku, Pri rybníku, Pri starom letisku, Pri šanci, Regrútska, Rybničná, Šutráková, Tibenského, Tuhovská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

Buzalkova, Pračanská, Pri mlyne, Príjazdná, Šachorová, Šinkovské, Široká, Za mlynom, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

Čierny chodník, Kúkoľová, Nové Šuty, Šuty, Tomanova, Uhliská, Veľké Štepnice

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

Hospodárska, Kataríny Brúderovej, Na jarku, Ochotnícka, Roľnícka, Za humnami, lokalita Vajnorské jazerá

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5

Baničova, Jačmenná, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Osloboditeľská, Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Skuteckého, Šaldova, Za farou, Zátureckého

 

 

Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb v mestskej časti Bratislava-Vajnory, 

kontakt: tel. 0911 821 617, 02/212 95 233, e-mail gzemanova@vajnory.sk

 

Viac informácií nájdete TU.

 

zdieľať