Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

Od Vajnory
20.9.2021
Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

HARMONOGRAM ZBERU domového odpadu s obsahom škodlivín

09.10.2021 od 10.30 – 12.30 h

Zberné miesto na ul. Pri Mlyne (v objekte starej zberne druhotných surovín)

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.  v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu asledovných podmienok. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá 
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

[[{"fid":"18647","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]

zdieľať